My account KM Call Center: 02-611-0939

Phone: +38 012 00 00 001

Email: info@galaxy.com

ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดตข่าวสารสดใหม่ไปกับ MR.X

คลังความรู้

คลังความรู้สำหรับชาว KM EXCISE

การตรวจวัดแรงแลกอฮอล์สุราชุมชน

ดูรายละเอียด

การตรวจปราบปรามยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรต) กรณีลักลอบ

ดูรายละเอียด

แนวทางบริหารการจัดการการตรวจสอบโรงงานสุราชุมชน

ดูรายละเอียด

การวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของส่วนมาตราฐานและพัฒนาการจัดเก็บ 1

ดูรายละเอียด

การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ดูรายละเอียด

การวิเคราะห์ผลกระทบการปรับอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ

ดูรายละเอียด

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ดูรายละเอียด

การพิจารณาวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษี รายบริษัท ขุนทรัพย์ตาปี จำกัด

ดูรายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานยกเว้นภาษีสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon solvent)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระยอง

ดูรายละเอียด

การจัดเก็บภาษีน้ำหอม

ดูรายละเอียด

การตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาสูบ(ยาเส้นปรุง)กรณีรายนายวีระศักดิ์ บรรยงค์

ดูรายละเอียด

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ กรณีศึกษา:การให้บริการลงทะเบียนตามโครงการรถคันแรก

ดูรายละเอียด

การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 กรณีมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้า(รถยนต์กระบะที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเก่า)โดยรู้ว่าเป็นที่มิได้เสียภาษีรายนายหาญ แซ่เง้า

ดูรายละเอียด

การป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน

ดูรายละเอียด

การเปรียบเทียบคดีความผิดภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (น้ำมันเตา) โดยใช้ระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (Web Application)

ดูรายละเอียด

การใช้กฏหมายและการดำเนินคดีของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปราบปรามสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต

ดูรายละเอียด

แนวคิดการปรับปรุงนิยามรถยนต์และการขยายฐานภาษีรถยนต์ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

ดูรายละเอียด

การตรวจสถานที่โรงงานสุรากลั่นชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทะิภาพการจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ น่าน สาขาบัว

ดูรายละเอียด

การควบคุมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม(รังนกสำเร็จรูป)ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีใบอนญาตฯ สูญหาย

ดูรายละเอียด

การจัดสัมนาวิชาการยาสูบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียด

ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่ไม่คุ้มค่าต่อภาษี(Nuisance Tax)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษี

ดูรายละเอียด

การกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

ดูรายละเอียด

การใช้ฐานข้อมูลผู้ประกอบการรายโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

ดูรายละเอียด

การขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ดูรายละเอียด

แนวทางการพัฒนาการขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าเครื่องดี่มที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและปราบปราม สุราเถื่อน (สุราชุมชน) ศึกษากรณี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

ดูรายละเอียด

การตรวจงานเปรียบเทียบคดีและแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบชนิดชิกาแรต

ดูรายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๗

ดูรายละเอียด

คู่มือการพิจารณาฉลากสุรากลั่นชุมชน

ดูรายละเอียด

การเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีคำนวนมูลค่ารถยนต์ที่ผลิตจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว กรณีต้องเสียภาษีในลักษณะการผลิตอื่นๆ และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานวิธีคำนวนมูลค่า

ดูรายละเอียด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการคืนภาษีรถยนต์ซ้ำตามมาตรา ๑๐๐ กรณีบุคคลอื่นที่มิได้ซื้อหรือได้รับสินค้าจากผุ้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก

ดูรายละเอียด

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชน รายห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทนาเทรดดิ้ง

ดูรายละเอียด

EEO System ( Electronic Export Oil’s)

ดูรายละเอียด

การจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 กรณีการจับกุมกลุ่มนางประหนึ่งอร วิชรวงศานุวัฒน์

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ดูรายละเอียด

นวัตกรรมการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทสถานบริการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ดูรายละเอียด

การตรวจปราบปรามคดี พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ราย นายสนั่น จันทร์มา และ นายม้วน จีทา

ดูรายละเอียด

ผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการตรวจปราบปรามน้ำมันเถื่อน

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ดูรายละเอียด

นวัตกรรมการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม (สุราชุมชน) แบบบูรณาการจัดสกัดที่ยั่งยืน ศึกษากรณี ด่านไฮฮ้า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ดูรายละเอียด

การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศสุราชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดและการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในโครงการรถยนต์คันแรก

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสถานบริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ดูรายละเอียด

การควบคุมการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน

ดูรายละเอียด

แนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บแบบแจ้าราคาค่าบริการ(ภษ. 01-44 ก)ของสถานบริการประเภทสถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

ดูรายละเอียด

การศึกษาและวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจประเภทอาบน้ำ หรือ อบตัว และนวด

ดูรายละเอียด

การพิจารณาการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ดูรายละเอียด

แนวคิดในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ดูรายละเอียด

การควบคุมการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม (เครื่องขายเครื่องดื่ม) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ดูรายละเอียด

แนวทางและขั้นตอนการใช้งานระบบรายได้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ดูรายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงาน การคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) โดยการขนส่งทางเรือ

ดูรายละเอียด

การจัดเก็บเอกสารแบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้แนวคิดไร้กระดาษ(Paperless)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด

การจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 กรณีจับกุม นางทิพปภา เหงียนถิ

ดูรายละเอียด

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำสารตรวจเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและปราบปรามตามหลักธรรมาภิบาล

ดูรายละเอียด

วิเคราะห์ผลการจัดเก็บเครื่องดื่มน้ำโซดาราบบริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรสาขาคลองขลุง

ดูรายละเอียด

การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างบริหารการจัดเก็บภาษีและฝ่ายปราบปราม เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด

การศึกษาแนวทางขยายฐานภาษีโดยออกพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากเดิม (ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์)

ดูรายละเอียด

การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามด้านการตรวจพิสูจน์ของกลางน้ำมันดีเซลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 9

ดูรายละเอียด

การบูรณาการงานป้องกันและปราบปรามสินค้าสุราของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง

ดูรายละเอียด

การจัดการการป้องกันและปราบปรามโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ดูรายละเอียด

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดสุราชุมชนกรณีนำแสตมป์สุราที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้อีก

ดูรายละเอียด

การเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเด็กและเยาวชน(ในเขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูรายละเอียด

การป้องกันและปราบปราม กรณี น้ำมันหลีกเลี่ยงภาษี (น้ำมันเถื่อน) นำเข้าเก็บในคลังสงขลา

ดูรายละเอียด

การตรวจปฏิบัติการสถานที่ทำสุรากลั่นชุมชนห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิปัญญาเหล้ากลั่นบึงนครอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด

การปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527(รถจักรยายนต์)ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดคดีสุราเถื่อนรายนางกุหลาบ เกตุสุริยง

ดูรายละเอียด

การตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตสถานบริการประเภทสถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด รายบริษัท กานดาบุรี สมุย จำกัด (กานดาบุรีสปา)

ดูรายละเอียด

การจัดทำมาตราฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการยกเว้นและการจ่ายคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ดูรายละเอียด

การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรพสามิตภาคที่ ๙

ดูรายละเอียด

การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและฝ่ายปราบปราม เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียด

การศึกษาแนวทางการขยายฐานภาษีโดยออก พระราชกฤษฎีการกำหนดประเภทสินค้า ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากเดิม (ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์)

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์ของกลางน้ำมันดีเซลในเขตพื้นที่รับผิดชองของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙

ดูรายละเอียด

การยกเลิกประกาศราคาขายปลีกสูงสุดของบุหรีซิกาแรต

ดูรายละเอียด

การจัดทำระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานทำสุราแช่ ชนิดเบียร์ขนาดเล็ก ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub)

ดูรายละเอียด

การป้องกันและปราบปราม กรณี น้ำมันหลีกเลียงภาษี (น้ำมันเถื่อน) นำเข้าเก็บในคลังสงขลา

ดูรายละเอียด

การเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (ในเขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ดูรายละเอียด

การจัดการการป้องกันและปราบปรามโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

ดูรายละเอียด

แนวทางการป้องกันและปราบปรามกระทำผิดสุราชุมชนกรณี นำแสตมป์สุราที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก

ดูรายละเอียด

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสรรพสามิตเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจับกุมและควบคุมตัว ผู้กระทำความผิด

ดูรายละเอียด

การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต

ดูรายละเอียด

คู่มือการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติคืนภาษีตามมาตรา 100 กรณีบุคลอื่นที่มิได้ซื้อหรือได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรกรายบริษัท พีเอพี พรอสเพอริตี้ จำกัด

ดูรายละเอียด

การตรวจแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ดูรายละเอียด

คู่มือเว็บไซต์

ดูรายละเอียด

ความรู้และสิทธิประโยชน์จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ดูรายละเอียด

การตรวจสอบน้ำมันปลอมปนน้ำและลักลอบหนีภาษี ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย

ดูรายละเอียด

กระบวนการและการผลิตน้ำมันนโยบาย

ดูรายละเอียด

โครงสร้างภาษีน้ำมัน

ดูรายละเอียด

ถอดรหัสกระบวนการผลิตน้ำมันบางจาก

ดูรายละเอียด

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ AEC

ดูรายละเอียด

การจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต

ดูรายละเอียด

เดินสายให้ความรู้ผู้มีสิทธิ UNDO

ดูรายละเอียด

เทคนิคการกำกับดูแล โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ดูรายละเอียด

บทเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารกฏหมายสรรพสามิต

ดูรายละเอียด